ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  • Δείτε εδώ το σκεπτικό της επιτροπής.

  • Δείτε εδώ τα επιχορηγούμενα βιβλία της 2ης Συνεδρίασης.

  • Δείτε εδώ τα πρώτα βιβλία που εκδόθηκαν με επιχορήγηση του Προγράμματος Φράσις.

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή συνεδρίασε την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012 στο ΕΚΕΒΙ στην Αθήνα και εξέτασε τους φακέλους υποψηφιότητας οι οποίοι κατατέθηκαν κατά την δεύτερη περίοδο υποβολής (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που επανακατατέθηκαν από την πρώτη περίοδο) . Πρόκειται για 51 υποψηφιότητες από 20 χώρες, οι οποίες πρότειναν έργα προς μετάφραση που καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό και ειδολογικό φάσμα. Η Επιτροπή διαπίστωσε με ικανοποίηση ότι οι περισσότερες είναι πολύ αξιόλογες προτάσεις και κατέβαλε προσπάθεια να ενισχυθούν όσο το δυνατόν περισσότερα έργα, λαμβάνοντας υπόψη τον κανονισμό του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα:

Απορρίφθηκαν, χωρίς να συζητηθούν, προτάσεις οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για τυπικούς λόγους, καθώς δεν εμπίπτουν στο σκεπτικό του κανονισμού.

Προτάσεις των οποίων ο φάκελος ήταν ελλιπής συζητήθηκαν αλλά, σύμφωνα με τον κανονισμό, αποφασίστηκε να επανεξεταστούν όταν ο φάκελος κατατεθεί εκ νέου με όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Αντιθέτως, προτάσεις των οποίων ο φάκελος ήταν ελλιπής στην πρώτη περίοδο υποβολής και επανακατατέθηκαν ολοκληρωμένες, τέθηκαν προς εξέταση.  

Όπως και κατά την πρώτη περίοδο αξιολόγησης, ενισχύονται, κατά προτεραιότητα, έργα που εντάσσονται στις κατηγορίες που στοχεύει ο κανονισμός: έργα νέων δημιουργών, έργα που έχουν διακριθεί στην εγχώρια αγορά με βραβεία, καθώς και θεατρικά έργα. Έργα που προτείνονται από χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει πολιτιστικές συμφωνίες στο πλαίσιο εθνικών ή διεθνών ανταλλαγών εξετάστηκαν επίσης κατά προτεραιότητα.

Η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει πως, για λόγους διαφάνειας και αντικειμενικότητας, αλλά και προκειμένου να υπάρχει ένα κοινώς αποδεκτό κριτήριο, ως βάση της συζήτησης για το κόστος της μετάφρασης έθεσε τις διεθνείς τιμές μετάφρασης ανά γλώσσα που προκύπτουν από την επίσημη έρευνα του CEATL. Για τις χώρες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν την έρευνα αντλήθηκαν πληροφορίες από τα στοιχεία άλλων ευρωπαϊκών κέντρων βιβλίων όπου λειτουργούν τέτοια προγράμματα. Τυχόν ιδιαιτερότητες του προτεινόμενου κειμένου ελήφθησαν υπόψη, έγινε όμως προσπάθεια το ποσό της επιχορήγησης να συγκλίνει κατά το δυνατόν προς αυτές τις τιμές που αποτελούν σημείο αναφοράς. Δεδομένης της συγκυρίας και των ολοένα και περιορισμένων πόρων του προγράμματος δεν κατέστη πάντα δυνατό να ικανοποιηθεί κάθε αίτημα στο σύνολό του.

Η Επιτροπή τόνισε τόσο τη σημασία των έργων που προτάθηκαν, όσο και το υψηλό επίπεδο και σοβαρότητα της πλειονότητας των προτάσεων. Θα επιθυμούσε να έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει μεγαλύτερο αριθμό μεταφράσεων, οι πόροι όμως του προγράμματος είναι ιδιαίτερα περιορισμένοι. Σύμφωνα με τον κανονισμό και μετά από προσεκτική μελέτη του κάθε φακέλου κι εκτενή συζήτηση, η επιτροπή, με ιδιαίτερη ικανοποίηση, κατέληξε στην τελική λίστα επιχορηγούμενων έργων ομόφωνα.


Δείτε εδώ το σκεπτικό της πρώτης επιτροπής.