ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  • Δείτε εδώ το σκεπτικό της επιτροπής.

  • Δείτε εδώ τα επιχορηγούμενα βιβλία της 2ης Συνεδρίασης.

  • Δείτε εδώ τα πρώτα βιβλία που εκδόθηκαν με επιχορήγηση του Προγράμματος Φράσις.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1  – Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην επιχορήγηση φυσικών ή νομικών προσώπων, όπως εκδοτικοί οίκοι, διεθνείς Οργανισμοί, Φορείς, Ιδρύματα  και Πανεπιστήμια του εξωτερικού που επιθυμούν να εκδώσουν ελληνικά βιβλία σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω.

Η επιχορήγηση θα δοθεί  στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού/Εθνικού Κέντρου Βιβλίου για την προώθηση του ελληνικού βιβλίου στο εξωτερικό.

Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ).

 

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Άρθρο 2 – Το ΕΚΕΒΙ επιχορηγεί την έκδοση ελληνικών έργων της σύγχρονης και της παλαιότερης γραμματείας όλων των κατηγοριών (Μυθιστόρημα, Νουβέλα, Διήγημα, Ποίηση, Δοκίμιο, Επιστήμες του ανθρώπου, Φιλοσοφία, Ιστορία, Αρχαιολογία, Θρησκεία, Ψυχολογία, Βιογραφίες, Μαρτυρία, Χρονικό, Θέατρο, Παιδικό βιβλίο, Εφηβική λογοτεχνία, Κόμικς, Λευκώματα, Εφαρμοσμένες Τέχνες, Γαστρονομία, Οικολογία-Περιβάλλον, Μουσική και  Ανθολογίες) που θα εκδοθούν και θα κυκλοφορήσουν στο εξωτερικό σε ξένη γλώσσα.

Η επιχορήγηση καλύπτει αποκλειστικά τη δαπάνη μετάφρασης από την ελληνική στην προτεινόμενη ξένη γλώσσα.

Τα κριτήρια είναι: η ποιότητα του πρωτότυπου έργου και του εκδοτικού οίκου που θα αναλάβει την έκδοση, η καταλληλότητα της μετάφρασης ή της αναμετάφρασης στην εκάστοτε γλώσσα και χώρα. Προτεραιότητα θα δοθεί σε έργα νέων δημιουργών, έργα που έχουν διακριθεί στην εγχώρια αγορά με βραβεία, και σε έργα τα οποία θα μεταφραστούν και θα εκδοθούν στο πλαίσιο εθνικών ή διεθνών ανταλλαγών.

Στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την υποστήριξη της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας και για την εξαγωγή νέων έργων σε θεατρικές σκηνές του εξωτερικού, υπολογίζεται ότι το 10% του προγράμματος θα διατίθεται στην επιχορήγηση μετάφρασης θεατρικών έργων.

 

ΕΚΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Άρθρο 3 – Αίτηση μπορούν να υποβάλουν έγκριτοι εκδοτικοί οίκοι και φορείς του εξωτερικού, που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος (έκαστος εξ αυτών στο εξής αναφερόμενος ως «εκδότης»), οι οποίοι έχουν την έδρα τους στη χώρα στην οποία θα εκδοθεί το βιβλίο.

 

ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Άρθρο 4 – Το πρόγραμμα καλύπτει το 100% του κόστους μετάφρασης.  Η επιχορήγηση δίνεται σε 2 δόσεις: το 50% αμέσως μετά την  υπογραφή συμφωνητικού με το ΕΚΕΒΙ ενώ το υπόλοιπο 50% μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης.   Για την εξόφληση πληρωμής θα πρέπει να αποσταλούν αντίτυπα του βιβλίου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 του παρόντος, καθώς και η απόδειξη πληρωμής του μεταφραστή.

Για τον καθορισμό του κόστους μετάφρασης η αρμόδια επιτροπή του ΕΚΕΒΙ εξετάζει τη σύμβαση του μεταφραστή με τον εκδότη καθώς επίσης και τις επίσημες τιμές κόστους μετάφρασης που ισχύουν σε κάθε χώρα, υπολογίζοντας επίσης τη δυσκολία του έργου και της γλώσσας μετάφρασης.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 5 – Για τους οριζόμενους σκοπούς της εξέτασης και επιλογής των προτάσεων σχετικά με την επιχορήγηση θα συσταθεί ειδική επιτροπή από το ΕΚΕΒΙ.

Η αρμόδια επιτροπή απαρτίζεται από οχτώ μέλη. Τα μέλη της είναι προσωπικότητες του χώρου του βιβλίου, εκ των οποίων ο πρόεδρός της.

Η θητεία της επιτροπής είναι διετής. Σε περίπτωση παραίτησης κάποιου μέλους της επιτροπής πριν τη λήξη της θητείας της, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΕΒΙ ορίζει αντικαταστάτη.

Η επιτροπή συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις βάσει πλειοψηφίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του πρόεδρου της επιτροπής υπερισχύει.

Οι αιτήσεις επιχορήγησης έργων  που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος αποκλείονται από τη διαδικασία εξέτασης.

Οι αποφάσεις της επιτροπής θα καταγράφονται και θα υπογράφονται από όλα τα μέλη.

Η επιτροπή μπορεί να απευθυνθεί και να ζητήσει πληροφορίες από ειδικούς σε άλλες χώρες σε περίπτωση που το θεωρήσει αναγκαίο. Η Επιτροπή διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητήσει ένα ή περισσότερα δείγματα μετάφρασης όταν το κρίνει απαραίτητο για την εξέταση του φακέλου υποψηφιότητας.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής κοινοποιούνται  στους ενδιαφερόμενους εκδότες και φορείς που προβλέπονται στο άρθρο 1 του παρόντος, και  στη Διεύθυνση Γραμμάτων του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού εντός 15 ημερών από την έγκριση ή απόρριψη των σχετικών αιτήσεων.

 Οι αποφάσεις θα αναρτώνται επίσης στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

Άρθρο 6 – Η επιχορήγηση που θα εγκριθεί από το ΕΚΕΒΙ θα πρέπει να διατεθεί αποκλειστικά για την έκδοση του συμφωνημένου έργου.

Ο εκδότης δηλώνει υπευθύνως με την αίτησή του ότι δεν έχει λάβει ούτε πρόκειται να λάβει άλλη δημόσια ή ιδιωτική επιδότηση σε διεθνές ή εθνικό επίπεδο, για τη μετάφραση του έργου.

Ο εκδότης δεν έχει δικαίωμα να αναθέσει σε άλλον μεταφραστή ένα μέρος ή το σύνολο του έργου χωρίς την έγκριση του ΕΚΕΒΙ.

Ο εκδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί άμεσα στο ΕΚΕΒΙ οποιαδήποτε αλλαγή των όρων και των στοιχείων της έκδοσης που συμπεριλαμβάνονταν στην αίτηση επιχορήγησής του (όπως π.χ. αλλαγή ονόματος ή διεύθυνσης) και να λαμβάνει την έγγραφη συναίνεση του ΕΚΕΒΙ σχετικά με αυτή. 

Είναι υποχρεωτικό να αναφέρεται στις πρώτες σελίδες του μεταφρασμένου έργου η συγκεκριμένη φράση: Η παρούσα έκδοση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου της Ελλάδας.

Ο εκδότης υποχρεούται να αποστείλει 10 αντίτυπα του βιβλίου στο ΕΚΕΒΙ  εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης.

Σε περίπτωση που η έκδοση δεν πραγματοποιηθεί ή δεν τηρηθούν από τον εκδότη οι όροι του παρόντος και της σύμβασης με το ΕΚΕΒΙ ή τον μεταφραστή, το ΕΚΕΒΙ θα δικαιούται να προβεί εγγράφως σε άμεση μονομερή καταγγελία της σύμβασης με τον εκδότη. Στην περίπτωση αυτή, ο εκδότης είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το σύνολο του ποσού επιχορήγησης, χωρίς καμία παρακράτηση, εντός προθεσμίας 30 ημερών μετά την παραλαβή του σχετικού εγγράφου καταγγελίας του ΕΚΕΒΙ. 

Το ΕΚΕΒΙ δεν θα αποδεχθεί σε καμία περίπτωση άλλη αίτηση συμμετοχής από φορείς και εκδότες οι οποίοι στο πλαίσιο του προγράμματος δεν τήρησαν στο ακέραιο τους όρους και τις προϋποθέσεις του.

Έναν χρόνο μετά την έκδοση, ο εκδότης πρέπει να στείλει -υπόψη της αρμόδιας επιτροπής- τη φόρμα αξιολόγησης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης.

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ

Άρθρο 7 – Ο εκδότης έχει χρονικό περιθώριο δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης με το ΕΚΕΒΙ ώστε να προχωρήσει στην έκδοση του έργου. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, μπορεί να δοθεί παράταση, η οποία, όμως, δεν μπορεί να ξεπερνάει το ένα (1) έτος.

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ

Άρθρο 8 – Οι αιτήσεις συμμετοχής είναι διαθέσιμες στον κόμβο του προγράμματος (www.frasis.gr) ή (www.frasis.eu) και στον επίσημο κόμβο του ΕΚΕΒΙ (www.ekebi.gr), καθώς επίσης και στις Πρεσβείες και στα Προξενεία της Ελλάδας ανά τον κόσμο.

Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα πρέπει να αποστέλλονται στα γραφεία του ΕΚΕΒΙ με συστημένη ταχυδρομική επιστολή (Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, Αθ. Διάκου 4, 117 42 Αθήνα, Ελλάδα, με την ένδειξη του Προγράμματος «Φράσις») ή να κατατίθενται αυτοπροσώπως στα παραπάνω γραφεία του ΕΚΕΒΙ προκειμένου να λαμβάνουν το σχετικό πρωτόκολλο. 

Σε περίπτωση που ο φάκελος υποψηφιότητας δεν εμπεριέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, ο υποψήφιος ενημερώνεται γραπτώς και έχει περιθώριο ενός (1) μήνα για να συμπληρώσει  τον φάκελο. Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν όλα τα έγγραφα εγκαίρως, η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη από την Επιτροπή.

Οι υποψηφιότητες εξετάζονται από την Επιτροπή τρεις φορές τον χρόνο (Σεπτέμβριο, Δεκέμβριο, Μάρτιο). Οι ακριβείς ημερομηνίες των συνεδριάσεων της Επιτροπής αναρτώνται στον κόμβο του προγράμματος. Οι υποψηφιότητες γίνονται δεκτές σε όλη τη διάρκεια του έτους.

 

ΦΑΚΕΛΟΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 9 - Οι ενδιαφερόμενοι εκδότες θα πρέπει να αποστείλουν -υπόψη της αρμόδιας επιτροπής- έναν φάκελο ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει:

1. Αίτηση συμμετοχής

2. Αντίγραφο της σύμβασης μεταξύ του υποψήφιου εκδότη και του συγγραφέα (ή των δικαιούχων πνευματικών δικαιωμάτων του έργου που προτείνεται για μετάφραση συνοδευόμενο από τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την κατοχή των δικαιωμάτων αυτών) όπου συμπεριλαμβάνεται η άδεια της έκδοσης

3. Αντίγραφο της σύμβασης μεταξύ εκδότη και μεταφραστή, καθώς και μετάφραση των βασικών σημείων της σύμβασης (στα ελληνικά ή στα αγγλικά): τίτλος έργου, όνομα συγγραφέα, ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ημερομηνία παράδοσης της μετάφρασης, αμοιβή του μεταφραστή

4. Βιογραφικό σημείωμα του μεταφραστή και κατάλογος δημοσιευμένων μεταφράσεων (στα ελληνικά ή στα αγγλικά)

5. Παρουσίαση του εκδοτικού οίκου και του σχετικού καταλόγου του (στα ελληνικά ή στα αγγλικά σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή)

6. Στοιχεία προτεινόμενης έκδοσης και προϋπολογισμός (στα ελληνικά ή στα αγγλικά)

7. Ένα (1) αντίτυπο του πρωτότυπου έργου

 

ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Άρθρο 10 – Σε περίπτωση αντιδικίας μεταξύ ΕΚΕΒΙ και εκδότη σχετικά με την μεταξύ τους σύμβαση, αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.